Kompetentsid

Sigimisbioloogia alased kompetentsid

 • Suguselekteeritud sperma kasutamine, innatsükli reguleerimine, suguorganite patoloogiad veistel
 • Lüpsilehmade sigimishäirete diagnostika ja sigivuse parandamise meetodid
 • Kloonimise tehnoloogia väljatöötamine biotehnoloogiliste ravimite saamiseks

Loomageneetika ja tõuaretusega seotud kompetentsid

 • EMÜ VLI geneetikalaboris on võimalik erinevate geneetiliste markerite (veregrupid, DNA markerid) abil loomi geneetiliselt identifitseerida ja lasta kontrollida nende sugupuu õigsust.   
 • Põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine on vajalik tõuloomade, sperma ja embrüote ostul-müügil, mitmikute identsuse tõestamisel ja isasloomadele järglaste järgi antava hinnangu täpsustamiseks.
 • Geneetilisi defekte kandvate suguloomade tuvastamine DNA analüüsidega võimaldab aretajatel paaride valikuga vältida retsessiivsete homosügootsete loomade saamist.
 • Kõrge skreipiriskiga PrP-genotüüpe kandvate jäärade kõrvaldamine aretusest suurendab karja skreipiresistentsust.
 • Valik piimavalkude pärilike tüüpide järgi võimaldab parandada piima tehnoloogilisi omadusi

Kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli kompetentsid

 • Udara tervis
 • Veiste jalahaigused
 • Ainevahetushäirete labordiagnostika
 • Veiste sigimishäired ja sünnitusabi, karja sigimisalase olukorra analüüs
 • Nahahaiguste diagnostika ja ravi
 • Vere biokeemiline uurimine loomade ainevahetusliku seisundi kindlakstegemiseks

Põllumajandusloomade ja -lindude söötmine

 • söötade keemilist koostist, omastamist ja kvaliteeti mõjutavad tegurid
 • erinevate söötmis- ja pidamisstrateegiate mõju lehmade tervisele
 • erinevate söötmis- ja pidamisstrateegiate mõju piima kvaliteedile
 • piima keemilist koostist ja laapumist mõjutavad tegurid
 • tervisliku piima ja liha koostise kujundamine
 • spetsiaalsed söödaratsioonid

Looma tervis ja keskkond

 • Lüpsilehmade tervise riskitegurid erinevates pidamissüsteemides
 • Heaolu seire lüpsikarja täppispidamisel
 • Loomade käitumine, heaolu ja pidamiskeskkond
 • Saasteainete emissioon loomakasvatuses, biogaasi tootmine
 • Mikroobide antibiootikumiresistentsuse seire
 • Akuutse faasi proteiinid põllumajandusloomadel ja nende kasutamine põletiku markeritena
 • Loomade skeletilihaste molekulaarne kompositsioon

Veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli kompetentsid

 • Veiste viirushaiguste (rinotrahheiit, viirusdiarröa, respiratoor-süntsütsiaalviirus jt.) ennetamise ja tõrjeprogrammid;
 • Sigade tsirkoviroosi ja mükoplasmoosi epidemioloogia ja tõrje;
 • Piima, uriini, naha, vere ja patoloogilise materjali bakterioloogilised uuringud, antibiogrammide määramine;
 • Mükobakteriooside etioloogia ja molekulaarepidemioloogia. Veiste ja lindude tuberkuloosi ning paratuberkuloosi labordiagnostika;
 • Parasiitide tõrje optimeerimine seakasvatuses;
 • Veiste parasiidid ja nende tõrje;
 •  Veiste eimerioosi, krüptosporidioosi ja neosporoosi labordiagnostika ja tõrje.