LOOMAKASVATAJALE

VLI pakub loomapidajatele ja karjakasvatajatele mitmekülgseid teenuseid loomade põlvnemise määramisest, veiste viljakusega seotud probleemide lahendamisest loomade ravi ning õigete söödaratsioonide ja sobiliku pidamiskeskkonna määratlemiseni.

Loomade söötmisteaduse õppetooli põhifookuses on söödaproovi toitainesisalduse määramine, mille põhjal pannakse kokku loomale sobiv söödaratsioon. Valdkonna töö on seotud karjatervise tagamisega üldisemalt – eesmärgiks kvaliteetse söötmise kaudu toodangu hulga ja kvaliteedi parandamine. Viimaste aastatega on välja arendatud kompetents maheloomade söötmisega seotud küsimustes.

 

Veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli​ uurimisvaldkondadeks on loomapidamine, pidamistehnoloogiad ja laudatehnika, saasteainete emissioonid, loomade käitumisteadus, loomade heaolu, loomakaitse, looma- ja karja tervishoid. Põhitähelepanu on seotud veiste tervise ja keskkonna vaheliste seoste uurimisega, ent tegeletakse ka teiste põllumajandusloomade ja –lindudega. Õppetooli tegevus  loomade heaolu vallas haakub instituudi juures tegutseva Loomade Heaolu Uurimiskeskuse (http://lhu.emu.ee/) tööga.

Tõuaretus ja biotehnoloogia õppetool​tegeleb loomade sigimise füsioloogia, patoloogia, endokrinoloogia ja biotehnoloogia alaste uuringutega. Õppetool pakub teadusteenuseid aretustöö ja veiste viljakusega seotud probleemide lahendamisel. Õppetoolis asub Eesti ainus embrüokogumisrühm. Õppetool on põllumajandusloomade geneetika ja aretuse kompetentsikeskus Eestis.VLI kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli keskmes on EMÜ loomakliinik, mis jaguneb loomaliikide põhiselt väike- ja suurloomakliinikuks. Loomakliinik on õppetöö läbiviimise ja praktika kohaks, teadusliku uurimistöö ning kliinilisi aineid õpetava personali ettevalmistamise baasiks.

Loomakliinik pakub tasulist veterinaarteenust põllumajandusloomadele, hobustele ja väikeloomadele.
Loomakliinikus on kaasaegsed võimalused loomade tervise diagnostikaks ja raviks. Loomakliiniku töö ja teenustega tutvumiseks külastage palun loomakliiniku kodulehte.

VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool keskendub nakkushaiguste alases uurimistöös põlumajandusloomade nakkus- ja parasiithaigustele. Loomade nakkushaiguste vältimine ja kontrolli all hoidmine on karjatervise ja toodangu kvaliteedi aspektist väga oluline. Väikeloomade nakkushaiguste ennetamise ja raviga tegeleb peamiselt EMÜ väikeloomakliinik.

VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli teadlased ja õppejõud konsulteerivad loomapidajaid nakkus ja parasitaarhaiguste ennetamise ja tõrje küsimustes, sealhulgas nakkushaiguste monitooringusüsteemide, bioturvalisuse ja vaktsineerimisprogrammide koostamise osas. Võimalik on tellida farmivisiite koos proovide kogumisega kohapeal.

Veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli laboratooriumid pakuvad teenusena laboranalüüse loomade nakkus- ja parasitaarhaiguste diagnoosimiseks.

Õppetooli mükobakteriooside laboratoorium on Eesti referentlaboratoorium veiste tuberkuloosi diagnostika ja tuberkuliinide kvaliteedikontrolli küsimustes.